Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ

by SELECTIKA VTC -
Number of replies: 0
Picture of TEST

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Εργαζομένων Ωφελούμενων για τα Πανελλαδικής Εμβέλειας Προγράμματα που θα υλοποιήσει το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ).

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης: 14 Φεβρουαρίου 2021 
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 19 Φεβρουαρίου 2021