Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ

by SELECTIKA VTC -
Picture of TEST

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Εργαζομένων Ωφελούμενων για τα Πανελλαδικής Εμβέλειας Προγράμματα που θα υλοποιήσει το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ).

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης: 14 Φεβρουαρίου 2021 
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 19 Φεβρουαρίου 2021
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελουμένων (02/2020)

by SELECTIKA VTC -
Picture of TEST

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μόνωσης» 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (Π.Σ.Ε.Μ.) προσκαλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης – να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης του Π.Σ.Ε.Μ.  στα πλαίσια υλοποίησης της με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003012.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59. Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. Προκήρυξη §5.3) έως και τις 5 Φεβρουαρίου 2021.